Dokumentation

Når uddannelsen afsluttes får eleven et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold og hvilke kompetencer eleven har – personligt, fagligt og socialt.

STUén indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor undervisningen er tilrettelagt så den giver indsigt i elevens evner, interesser og potentielle kompetencer.

Herefter udarbejdes en statusbeskrivelse med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM), der opstilles mål – personlige, sociale og faglige mål – som tilgodeser elevens udvikling i den individuelle undervisningsplan.

CSV indkalder til netværksmøder hvert år i november. Her gives en status for målene, og det aftales, hvad der skal arbejdes videre med. Eleven, UU, socialrådgiver, pårørende og evt. bosted bliver inviteret til at deltage i disse møder.

På 3. år afholdes der desuden et udslusningsmøde, der hovedsagelig har sigte på, hvad eleven skal efter endt STU uddannelse.

Når uddannelsen afsluttes får eleven et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold og hvilke kompetencer eleven har – personligt, fagligt og socialt. Faglighed forstås bredt som både boglige, praktiske og håndværksmæssige færdigheder.