Dokumentation

STU'en indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor undervisningen er tilrettelagt så den giver indsigt i elevens evner, interesser og potentielle kompetencer.

Herefter udarbejdes en statusbeskrivelse med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM), der opstilles mål – personlige, sociale og faglige mål – som tilgodeser elevens udvikling i den individuelle undervisningsplan.

CSV indkalder til netværksmøder hvert år i november. Her gives en status for målene, og det aftales, hvad der skal arbejdes videre med. Eleven, UU, socialrådgiver, pårørende og evt. bosted bliver inviteret til at deltage i disse møder.

På 3. år afholdes der desuden et udslusningsmøde, der hovedsagelig har sigte på, hvad eleven skal efter endt STU-uddannelse.

Når uddannelsen afsluttes får eleven et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold, og hvilke kompetencer eleven har personligt, fagligt og socialt. Faglighed forstås bredt som både boglige, praktiske og håndværksmæssige færdigheder.