Undervisning

Undervisningen er karakteriseret ved en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i den unges kompetencer, potentialer, interesser og behov.

Der undervises i alment dannende og personlighedsudviklende emner.

Der trænes elementære færdigheder, som kan styrke eleven i at opnå en så selvstændig voksentilværelse som muligt.

Hovedvægten i undervisningen er selvhjulpenhed og praksislæring i forhold til at anvende nye og allerede indlærte færdigheder optimal i forhold til personlige, kommunikative, sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen er hovedsageligt kompenserende og sammensat af varierede emner og fag, der inddrages som redskaber til at nå de mål, der er opstillet i elevens uddannelsesplan.

Undervisningen i Aktiv har vægt på

  • relationsarbejde
  • at udvikle elevens sociale færdigheder
  • alternativ supplerende kommunikation for elever med begrænset eller ingen talesprog (ASK)
  • at øge elevens selvstændighed
  • almindelig daglig livsførelse (ADL)
  • personlig hygiejne
  • motorik
  • sansestimulation