Igangværende projekter

Lige nu har vi gang i projekterne "Mapping af ressourcer og kompetencer" og "Fælles Sprog – Fælles Indsats".

Mapping af ressourcer og kompetencer

Kortlægning af de nuværende ressourcer og kompetencer på institutions- og medarbejderniveau på hele socialområdet

Undersøgelsen skal medvirke til at fastholde, udvikle og sikre bedst muligt anvendelse af centrets ressourcer og kompetencer samt bidrage med information til mulige fremtidige satsningspunkter. Dette både internt på de respektive institutioner, men også med mulighed for udveksling af erfaring og for at sikre sammenhæng på tværs af institutioner.

Fælles Sprog – Fælles Indsats

I Randers Kommune er en række institutioner fælles om, at have elever, brugere, borgere med lidt eller ingen ekspressivt sprog. Nogen af dem bliver gennem livet præsenteret for forskellige alternative kommunikationsmuligheder. Det kan være tegn til tale, PODD-bøger, elektroniske hjælpemidler mv.. På de forskellige institutioner kan der desuden være forskellige syn på borgeren og på hvad man har brug for, at kommunikere med borgeren om.

Set fra borgerens og personalets perspektiv er et fælles sprog helt afgørende og derfor investeres der mange ressourcer i undervisning og træning. Undervejs i et livsforløb kan borgeren komme i den situation at det alternative sprog han har lært et sted, ikke tales de andre steder han kommer og i værste konsekvens, kan han helt tabe evne til at bruge det sprog, han en gang har lært.

Det kan skyldes at nye personaler ikke kender sproget, eller de ikke ved, hvad han kan. Behovet for at lave en mere dybgående analyse af nuværende praksis og udarbejdelse af forslag til fremtidig praksis på kommunikationsområdet, for borgere med lidt eller ingen ekspressivt sprog, har således været aktuel. Kun ved at sikre en gennemgående rød tråd op fra barn til voksenliv, kan det sikres at de foranstaltninger, der gives borgeren, bevares.

Målet er derfor, at borgere med kommunikationshandicap får alternative udtryksmuligheder og at det ”sprog” den enkelte lærer udvikles og vedligeholdes livet igennem. Dette kræver således også at det faglige personale har rette viden og uddannelse for at kunne give rette støtte og vejledning.

Dette skal ses i lyset af de kvalitative gevinster som opnår, både for borgeren og personalet samt for institutionerne og kommunen:

 • For borgeren: at kunne meddele sig og blive forstået.
 • For personale: At forstå den enkelte, at kende til de forskellige sprog
 • For institution/område: At der er ressourcepersoner der kan instruere personale og pårørende i alternative kommunikationsformer og vedligeholde kommunikationsmidler
 • For kommune: At borger og personale har effektive kommunikationsformer

På den baggrund har Videncenter for Indsats for Børn, Unge samt Autisme og Undervisning valgt at nedsætte en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe, som har til opgave at lave en mere dybdegående analyse af nuværende praksis på henholdsvis skole- og socialområdet samt komme med forslag til fremtidig praksis på kommunikationsområdet for borgere med lidt eller ingen ekspressivt sprog.

Arbejdsgruppens formål er således at udarbejde:

 • Anbefalinger for fælles faglig platform for kommunikationsafdækning
 • Anbefalinger for fælles faglig platform af alternative kommunikations- metoder og redskaber
  • Fælles billedkatalog/symbolbibliotek
  • Anvendelige Apps
  • Anvendelige systemer
 • Anbefalinger i forhold til overlevering og overgange mellem tilbud
 • Netværk ressourcepersoner med viden på området