Kurser

Kurser der udbydes af Videncenter Randers

Neuropædagogik i praksis

Centerledelsen er gået sammen om at udbyde et neuropædagogisk praksisforløb for alle  medarbejdere i centersøjlen for børn, unge samt autisme og undervisning efter en fordelingsnøgle.  Kurset forløber over 3 gange, hvor der både vil være en generel introduktion til neuropædagogikken samt 2 efterfølgende dage, hvor der arbejdes med, hvordan neuropædagogikken kan overføres til praksis i forhold til de specifikke målgrupper som findes i centersøjlen. Kurset udbydes i et samarbejde mellem hjernecenter Randers og videncenter Randers -  børn, unge samt autismeindsats.  

Indhold  

Dag 1: Fredag d.21.09.2018 kl. 09.00– 15-00
Overordnet introduktion til neuropædagogik og den neuropædagogiske forståelsesramme v/neurounderviser fra senhjerneskadeområdet 

Dag 2:  Torsdag d. 4. oktober kl. 09.00-12.30
½ studiedag i eget regi, hvor medarbejdere fra samme tilbud, får mulighed for at indgå i en gruppe, der skal arbejde med cases og værktøjer ift. kernemålgruppen i center for børn, unge samt autisme og undervisning. Grupperne vil få udleveret materiale, som skal danne udgangspunkt for studiedagen, herunder 

- Fra viden til handling - overførsel til praksis, hvordan gøres det?
- Fordybelse ift. mere neuropædagogik i indsatserne (før/nu).
- beskrivelse af cases og handleplan for forløb i eget regi.

Dag 3: Fredag d. 9 november 2018 kl. 09.00-12.30
Fremlæggelser af cases på tværs af tilbud samt opfølgning og erfaringsudveksling ift. de iværksatte handlinger. Fokus på gensidig sparring og refleksion samt hvordan neuropædagogikken fortsat kan arbejdes med, når det bliver hverdag igen.

Dagen faciliteres af  1-2 undervisere 

Pris og tilmelding:

1000 kr. pr deltager for alle 3 dage. Max. 20 deltagere.

Tilmelding sker samlet pr tilbud, via nærmeste leder. Kurset vil blive gentaget over flere omgange. Datoer for næste kursusrække udmeldes snarest.   

Tilmelding sker til daglig leder af videncenter Randers -  Børn, Unge samt Autismeindsats, Susanne Stenkær Ravnkilde, på e-mail: susanne.stenkaer.ravnkilde@randers.dk. I mailen skrives navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.  

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 3. september 2018

Undervisere og tovholdere 
Neurounderviser fra hjernecenter Randers (navn kommer senere)
Socialpædagog Melika Illum, Center for Specialundervisning  for Voksne Randers.
Lærer Lene Fisker, Center for Specialundervisning for Voksne Randers 
Socialpædagog Sidsel Agerskov, Specialindsat for børn og unge, Holberghus
Familiekonsulent Anne Gissel, Specialindsats for børn, Lucernevej

Mødelokaler og forplejning

Dag 1 og 3 vil foregå på Mellerup Skolehjem,  Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ . Der vil blive serveret frokost dag 1 og dag 3. 

----------

Undervisning af nye medarbejdere

Indhold:
Som ny medarbejder eller studerende, vil du på  dette kursus få en overordnet gennemgang og introduktion til  center for indsats vedr. Børn, Unge samt Autisme og Undervisning samt de overordnede faglige tilgange og metoder, som der arbejdes med, herunder introduktion til FKO/IKT og de specifikke diagnoser som er kendetegnende for målgruppen i centersøjlen. I selve oplægget vil underviserne komme ind på, hvordan der arbejdes pædagogiske med strukturmetodik, kommunikation (ASK) samt elementer af neuropædagogik i forhold til praksis. Kurset vil indeholde

 •  Velkomst, introduktion og gennemgang af organisationen
 •  Autisme, struktur og kommunikation
 •  FKO – ICS/VUM, SMART mål og scoring
 •  IKT – IT sikkerhed, Struktur, Pragmatisk Profil, Kommunikationspas

Tidspunkt og sted:

Torsdag d. 20. september kl. 14.00-20.00, Mellerup Skolehjem,  Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ

Tirsdag d. 4. december kl. 14.00-20.00,  Mellerup Skolehjem,  Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ

Undervisere

Centerleder Anne Hegelund
Koordinator og socialpædagog Mette Marie Maul Glud, specialindsats for børn, Lucernevej
Socialpædagog Betina Tved, Specialindsats for børn og unge, Holberghus

 

Målgruppe:

Nye medarbejdere, studerende og vikarer af længere varighed.

Pris og tilmelding:

100 kr. pr deltager. Max 20 deltagere pr. gang . Der vil blive serveret en sandwich. 
Tilmelding sker via nærmeste leder, til Mette Marie Maul Glud på e-mail:  Mette.Marie.Maul.Glud@randers.dk
Tilmelding til kurset i september skal ske senest d. 15. august 2018.I påføres mailen navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.
Tilmelding til kurset i december skal ske senest d. 20. november 2018. I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.  

 

 ----------

Kursus i Kommunikationspas

Indhold:

I centersøjlen for Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er man gået sammen om at lave en retningslinje for borgere med kommunikationshandicap, kaldet Fælles Sprog – Fælles Indsats. Målet er, at borgerne får alternative udtryksmuligheder og at det ”sprog” den enkelte borger lærer udvikles og vedligeholdes livet igennem. Arbejdsgruppen bag, har peget på, at borgerne får udarbejdet et kommunikationspas, som metode til at fortælle om borgerens måde at kommunikere på.

Kommunikationspas er et lille hæfte med oplysninger om personens måde at kommunikere på. Hæftet kan sikre, at vigtige informationer bevares og videregives, hvis personen skal gennemgå miljøskift og andre overgange i dagligdagen.

Der vil være oplæg fra underviserne ift. introduktion til kommunikationspasset, herunder hvad et kommunikationspas er og idéen bag, samt  hvordan det laves og benyttes i hverdagen.

Herefter vil kursisterne selv få mulighed for at lave et kommunikationspas samt få mulighed for at drøfte og udveksle erfaringer ift. hvad et kommunikationspas kan indeholde.

 

Tidspunkt og sted:

D. 30. oktober 2018 kl. 16.00-19.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev.

D. 12. marts 2019 kl. 16.00-19.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev.  

Max 20 deltagere pr. gang.

 

Underviser:

Koordinator og socialpædagog Lisbeth Brinchmann, CSV Randers

Målgruppe:

Alle medarbejdere, som arbejder med Alternativ Supplerende Kommunikation til brugere inden for målgruppen.

Målgruppen for alternativ kommunikation er personer, der:

 •  skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
 •  har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
 •  er afhængige af støtte fra deres nære omgivelser i forhold til afklaring af kommunikationsbehov og -metode, alternative løsninger og vedvarende støtte til så selvstændig kommunikation som muligt

Pris:

75 kr. pr. deltager. Der vil blive serveret en sandwich.

 

Tilmelding:

Tilmelding sker, via nærmeste leder, til Susanne Stenkær Ravnkilde, på  e-mail: susanne.stenkaer.ravnkilde@randers.dk

Tilmelding til kurset i oktober skal ske senest d. 1. oktober 2018. I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.  

Tilmelding til kurset i marts skal ske senest d. 20. februar 2019. I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN.NR.  

 

Ønsker man evt. afvikling af kursus i eget tilbud, tag kontakt til daglig leder af videncenter Susanne Stenkær Ravnkilde.

----------

Kursus i pragmatisk profil

Indhold:

I centersøjlen for Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er man gået sammen om at lave en retningslinje for borgere med kommunikationshandicap, kaldet Fælles Sprog – Fælles Indsats. Målet er, at borgerne får alternative udtryksmuligheder og at det ”sprog” den enkelte borger lærer udvikles og vedligeholdes livet igennem. Arbejdsgruppen bag, har peget på pragmatisk profil som egnet metode til at lave en kommunikationsafdækning af borgere med kommunikationshandicap.

Pragmatisk Profil er et spørgeskema samt et diagram, der bruges til at afdække og give et kvalitativt billede af, hvordan en person med multiple funktionsnedsættelser kommunikerer og kan danne baggrund for interventioner, der fremmer kommunikationen i dagligdagen., uanset alder.

Det er således et struktureret spørgeskema, der kan benyttes af forældre, pårørende, omsorgspersoner og den kommunikationshæmmede selv uden forudgående kendskab til metoden.

På baggrund af spørgeskemaet kan man afdække situationer, der er typiske for hverdagen og hvordan personen agerer omkring forskellige kommunikative handlinger og giver et billede af personen som kommunikationspartner.

Der vil være oplæg fra underviserne ift. introduktion til pragmatisk profil som kommunikationsudredningsmetode. Herefter vil kursisterne selv få mulighed for at afprøve skemaet samt få mulighed for at drøfte og udveksle erfaringer ift. hvordan det kan bruges i daglig praksis.

 

Tidspunkt og sted:

D. 4. oktober 2018 kl. 16.00-19.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev.

D. 14. marts 2019 kl. 16.00-19.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev.  

Max 20 deltagere pr. gang. 

Undervisere

Koordinator og socialpædagog Mette Glud, Lucernebørnehaven
IKT-koordinator og socialpædagog Lone Vinge, CSV Randers

 

Målgruppe:

Alle medarbejdere, som arbejder med Alternativ Supplerende Kommunikation til brugere inden for målgruppen. Målgruppen for alternativ kommunikation er personer, der:

 •  skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
 •  har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
 •  er afhængige af støtte fra deres nære omgivelser i forhold til afklaring af kommunikationsbehov og -metode, alternative løsninger og vedvarende støtte til så selvstændig kommunikation som muligt

 

Pris og tilmelding:

75 kr. Der vil blive serveret en sandwich.

Tilmelding sker, via nærmeste leder, til Susanne Stenkær Ravnkilde, på  e-mail: susanne.stenkaer.ravnkilde@randers.dk

Tilmelding til kurset i oktober skal ske senest d. 15. september 2018.I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.  

Tilmelding til kurset i marts skal ske senest d. 10. februar 2019. 

I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og EAN-NR.  

 

Ønsker man evt. afvikling af kursus i eget tilbud, tag kontakt til daglig leder af videncenter Susanne Stenkær Ravnkilde.

---------

Cafémøde – borgerens seksualitet

 Indhold:

Kom og bliv opdateret i forhold til seksualitet hos unge/voksne borgere med funktionsnedsættelse samt begrænset eller intet sprog.  Cafémødet vil være en blanding mellem oplæg og case/gruppearbejde. Underviseren vil i sit oplæg komme omkring emner som:

 •  Seksualitet
 •  Hvad siger loven
 •  Samtykke
 •  Mindst indgrebsprincippet
 •  Etik i måden at forholde sig til borgerens seksualitet
 •  Kommunikation mellem borger og pædagogisk personale

Mødet afsluttes med en samlet opsamling

Tidspunkt og sted:

Tirsdag d. 11 september 2018 kl. 16.00-18.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev.

Tirsdag d. 26 februar 2019 kl. 16.00-18.00 på CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev

 

Underviser:

Socialpædagog og seksualvejleder Heidi Poulsen, Center for specialundervisning for voksne Randers 

 

Målgruppe:

Alle medarbejdere, som arbejder med unge/voksne borgere med funktionsnedsættelse, begrænset eller intet sprog. 

 

Pris og tilmelding:

Kurset er gratis. Max 20 deltagere pr. gang.

Tilmelding sker Heidi Poulsen, på e-mail: heidi.poulsen@csvranders.dk

Tilmelding til cafémødet i oktober skal ske senest d. 1. september 2018.I påføres mailen navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.

----------

Undervisning i FKO

Indhold:

Randers Kommune vil understøtte den enkelte borger i at opnå størst mulig mestring af eget liv. For at kunne dokumentere borgerens udvikling og dermed også tilbuddets indsatser, har socialområdet indført resultatdokumentation i form af Faglige Kvalitets Oplysninger (FKO). Formålet med FKO´en er at tilvejebringe ledelse, rådgiver og udfører dokumentation og viden om, hvilke resultater der opnås for den enkelte borger i forbindelse med en given indsats.

På dagen vil du blive introduceret for:

 •  Oprettelse af individuel plan, (præsentation, RUK og statusudtalelse).
 •  Oprettelse af indsatsmål, baseline og målsætning, samt kvartaltsvis målstatus.
 •  Oprettelse af delmål
 •  Dagbogsnotater/ indikatorstatistik
 •  Gennemgang af SMART-mål. Hvordan kan et delmål beskrives, hvad er målet, formålet og metoden?
 •  statusudtalelse og grafisk oversigt over målstatus

 

Underviser

Koordinator og socialpædagog Mette Marie Maul Glud, Specialondsats for børn, Lucernevej 

 

Tidspunkt og sted:

Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 8.30-14.30, Laksetorvet

Tirsdag d. 13. november kl. 8.30-14.30, Laksetorvet

Målgruppe:

Medarbejdere, som arbejder med FKO i dagligdagen.

 

Pris og tilmelding:

Kurset er gratis.

 

Tilmelding sker via nærmeste leder, til Mette Marie Maul Glud på e-mail:  Mette.Marie.Maul.Glud@randers.dk

Sidste frist for tilmelding til kurset i september er d. 31. august 2018.
I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted. 

Sidste frist for tilmelding til kurset i november er d. 31. oktober 2018.
I mailen påføres navn, E-mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.

----------