Vores værdier

Værdigrundlaget favner etiske grundprincipper og bærende værdier hos CSV Randers.

"Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig… og ikke mindst er jeg med til at gøre den truende eller tryg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en uudtalt, så at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden ligger i vor hænder" (E. Løgstrup - Dansk filosof)

Med vores værdigrundlag ønsker vi at sætte ord på de etiske grundprincipper og bærende værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde på CSV Randers. Etikken og værdierne skal bidrage til at kvalificere vores faglighed - vores beslutninger og handlinger i det daglige arbejde.

Det er vores mål, at værdigrundlaget – i sin helhed - skal fungere som et refleksionsredskab, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at den enkelte kan dannes, trives udvikle sig på CSV Randers.

Vores værdigrundlag består af:

  • Vores mission
  • Vores etiske referenceramme
  • Vores værdier

Vores mission

Vores mission udgør den fælles referenceramme for vores arbejde og angiver, hvilken opgave vi er sat i verden til at løse. Missionen hos CSV Randers lyder som følger:

Vi skaber et fælles specialiseret rum for læring og dannelse, så eleven bliver så selvstændig og så deltagende i eget liv som muligt.

Vores etiske referenceramme

Vi har formuleret en fælles etisk referenceramme, fordi vi er optaget af at sætte etikken på dagsordenen og skabe en åben og kvalificeret dialog omkring de etiske dilemmaer, der udfordrer os i det daglige arbejde.

Vores etiske referenceramme hviler på 4 grundlæggende principper:

Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Ret til selvbestemmelse handler om retten til at udfolde sig og udleve egne drømme og ønsker. Ret til selvbestemmelse er frihed til at være den, man er – inden for fællesskabets rammer.

Det enkelte menneske vises respekt, når han får mulighed for at ytre sig, når han bliver hørt, set og anerkendt. Således er det via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme.

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (in) må røres (tangere). Det betyder, at der er noget i det enkelte menneskes liv, der ikke må røres. Det, der ikke må røres, er det enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet. Et andet ord for integritet er "urørlighedszone". Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os mod overgreb, både fysisk og psykisk.

Hvis denne zone overtrædes – i form af latterliggørelse, fordømmelse, ignorering eller anden form for krænkelse – går vores samlede selvopfattelse i stykker. Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder det andet menneske på – herunder er nøgleordene empati og nysgerrighed.

At agte for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget, man kan opnå i kraft af særlige egenskaber.

Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Vi agter for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt – når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende.

Vi drager derfor omsorg for menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi - som kollega, medarbejder og medmenneske - kan støtte et menneske, der ikke trives i fællesskabet, har mistet livsmodet, lidt et nederlag eller føler sig afmægtig og ensom.

Vores værdier

Vores værdier ligger til grund for, at vi handler, hvordan vi handler, og hvorfor vi handler, og de skal bidrage til at kvalificere vores faglighed og vores relationer. De skal danne baggrund for en åben, reflekterende dialog om, hvorfor vi gør, som vi gør. De fælles bærende værdier er:

Udvikling handler om at være i bevægelse. Vi skaber udvikling, når vi tør udfordre fagligheden og vores relationer, når vi tænker kreativt og flytter grænser. Udvikling skaber liv og nye muligheder for den enkelte og for fællesskabet.

Udvikling udlever vi, når vi tager ansvar, når vi er nysgerrige og åbne over for hinanden, når vi udfordrer "plejer".

Vi ønsker at undersøge og udvikle vores faglighed og at stille spørgsmål til hinanden.

Udviklingen fremmer vi ved at indgå i en meningsfuld faglig dialog med hinanden, hvor vi prioriterer vidensdeling, samarbejde og faglig sparring.

Vi vil aktivt inddrage og involvere hinanden, så vi sammen kan opnå ny indsigt og skabe et levende og dynamisk rum for kulturel læring.

Anerkendelse handler om respekt og den ligeværdige dialog. Anerkendelse er udtryk for, at vi er lyttende, rummelige og interesserede i hinanden.

Anerkendelse er at vise respekt for menneskers forskelligheder og få indsigt i – og forståelse for – hinanden.

Vi viser anerkendelse, når vi er undersøgende og nysgerrige på hinandens praksis, og på den enkelte borgers oplevelse af det gode liv.

Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden. Den anerkendende dialog forudsætter således en spørgende og empatisk tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad "det gode" er for den enkelte borger eller kollega.

Engagement fordi det, vi gør, skaber værdi – fordi vi brænder for den fælles mission: "at skabe et fælles specialiseret rum for læring og dannelse …". 

Engagement er nerven i vores arbejde; engagement handler om, at vi tager ansvar, at vi involverer os og er nærværende i vores arbejde og i relationerne.

Engagement skaber kontakt og forbindelse – og gør relationer og opgaver vedkommende og levende.

Engagement er at gøre sig umage, at sætte noget på spil, at opleve mening og vise interesse.

Engagement som værdi fordi vi ønsker at gøre en forskel, fordi vi er optaget af vores arbejde - af borgerne og af at dele viden og erfaringer med vores kolleger.

Samarbejde fordi vi prioriterer fællesskabet og de gode relationer med hinanden.

Samarbejde handler om, at vi gør tingene sammen – at vi aktivt inddrager hinanden, deler erfaringer og viden, sparrer og stiller udfordrende spørgsmål til hinandens og egen praksis.

Vi samarbejder, når vi reflekterer sammen, undrer os sammen, og når vi beder om hinandens hjælp og udtrykker vores tvivl.

Det gode samarbejde bygger på respekt for forskellighed, og det udvikles, når vi anerkender og er nysgerrige på hinandens kompetencer og undersøgende på, hvordan vi sammen kan blive klogere på vores fag og vores relationer.

Vi ønsker at skabe et mangfoldigt og udviklende fællesskab, som alle er med til at præge og tage ansvar for.